Verzending

Verzending voor bestellingen in een omtrek van 15km rond Aalst gratis aan huis met de fiets geleverd!
(Kosten verzending worden terug betaald).Algemene Voorwaarden Pakketten
van toepassing vanaf 1 mei 2018
I. INLEIDING 1.Toepassingsgebied De onderhavige Algemene Voorwaarden Pakketten (hierna genoemd de “Algemene Voorwaarden”) worden van kracht op voormelde datum en zijn van toepassing op alle volgende pakket vervoerdiensten aangeboden door bpost: bpack 24h Pro, nationale en internationale afhaalpunten (bpack@bpost), nationale en internationale pakjesautomaten (bpack 24/7), bpack World Express, bpack World Express Pro, bpack World Business, bpack Europe Business, bpack 24h Business, bpack Easy Retour, bpack retour retail en bpack World Easy Return, bpack XL, net als op de opties aangeboden voor deze diensten. Deze diensten en de contractuele relatie tussen de Klant en bpost zijn onderworpen aan de bepalingen van het CMR-verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg en / of het Verdrag van Montreal van 28 mei 1999 voor de eenmaking van bepaalde regels inzake het internationale luchtvervoer, naargelang het geval. 2. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden Wanneer een Klant een Pakket bij bpost afgeeft om te verzenden (of toevertrouwt aan een van de bpost ophaaldiensten, wat inbegrepen is in het begrip “afgifte” in deze Algemene Voorwaarden), stemt de Klant zonder voorbehoud in met de onderhavige Algemene Voorwaarden, zowel in eigen naam als in naam van ongeacht welke persoon die bij het Pakket is betrokken. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de prestaties uitgevoerd door elke persoon op wie bpost een beroep doet om het Pakket op te halen (tenzij die ophaaldienst aan specifieke voorwaarden onderworpen is; in dat geval worden ze ter goedkeuring aan de Klant overgemaakt), te vervoeren en/of te leveren. Geen enkel personeelslid, agent of onderaannemer van bpost is bevoegd om van deze Algemene Voorwaarden af te wijken of om ze aan te passen. 2 / 33 bpost, naamloze vennootschap van publiek recht / bpost, société anonyme de droit public Muntcentrum, 1000 Brussel / Centre Monnaie, 1000 Bruxelles | BTW / TVA BE 0214.596.464 RPR Brussel / RPM Bruxelles | IBAN BE94 0000 0000 1414 | BIC BPOTBEB1 Indien de Klant het Pakket toevertrouwt, vergezeld van mondelinge of schriftelijke instructies die tegenstrijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden, zal bpost geenszins door dergelijke instructies gebonden zijn. Afwijkingen aan deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk via een schriftelijke bevestiging, met een gedetailleerde beschrijving van die afwijkingen, in naam van bpost door een daartoe bevoegde persoon. De algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant of van een andere partij dan bpost zijn in geen geval van toepassing. Tenzij anders overeengekomen, heeft bpost het recht om de diensten bedoeld in deze Algemene Voorwaarden of de daaraan verbonden tarieven op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, stop te zetten of te wijzigen, met dien verstande dat bpost de Klant hieromtrent op gepaste wijze zal informeren en dat dergelijke beslissing geen invloed heeft op de Vervoervoorwaarden van eerder aan bpost toevertrouwde Pakketten. Voorliggende Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door bpost worden aangepast, zonder voorafgaande kennisgeving. Ze kunnen steeds geraadpleegd worden op de website van bpost http://www.bpost.be/nl/terms-and-conditions en zijn beschikbaar in de postkantoren en de andere plaatsen waar bpost de afgifte van Pakketten aanvaardt (met uitzondering van de Pakjesautomaten en de Drop-off boxen ). Ze kunnen ook worden toegezonden na aanvraag aan de Customer Service van bpost: 0032 (0)2 201 11 11 of via de online formulieren op www.bpost.be/site/nl/professionele-oplossingen/offerte-aanvraag 3. Brochures, tarieven en Operationele Handleidingen De vigerende brochures, tarieven en operationele handleidingen van bpost zijn eveneens van toepassing op de Pakket vervoerdiensten bedoeld in de onderhavige Algemene Voorwaarden. Ze kunnen geraadpleegd worden op de website www. bpost.be, overhandigd, verstuurd en gewijzigd worden onder de voorwaarden beschreven in punt 1.2. 4. Definities De volgende definities zijn van toepassing op deze Algemene Voorwaarden: bpost: de naamloze vennootschap van publiek recht bpost, met maatschappelijke zetel in het Muntcentrum in 1000 Brussel en 3 / 33 bpost, naamloze vennootschap van publiek recht / bpost, société anonyme de droit public Muntcentrum, 1000 Brussel / Centre Monnaie, 1000 Bruxelles | BTW / TVA BE 0214.596.464 RPR Brussel / RPM Bruxelles | IBAN BE94 0000 0000 1414 | BIC BPOTBEB1 ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0214.596.464 (net als al zijn personeelsleden, zijn agenten en zelfstandige onderaannemers); Klant: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Pakket tot Vervoer aanbiedt aan bpost en/of ieder persoon die, als afzender, geadresseerde of in een andere hoedanigheid, enig belang kan laten gelden op het Pakket of de levering ervan; Contractuele Klant: elke Klant die gebonden is aan een bijzondere overeenkomst met bpost met betrekking tot het Vervoer van Pakketten (“contract of overeenkomst Pakketten”); Niet-contractuele Klant: elke Klant die geen bijzondere overeenkomst voor het Vervoer van Pakketten (“contract Pakketten ”) sloot met bpost; Operationele Handleidingen: alle brochures of technische of operationele instructies gepubliceerd door bpost die betrekking hebben op de afgifte van Pakketten, zoals ze van tijd tot tijd gewijzigd worden en beschikbaar zijn op http://www.bpost.be/site/nl/business/send_post/deposit/masspost.html Pakket: elke envelop, elk pakje, elke zak of andere zending die voldoet aan de voorwaarden om als Pakket vervoerd te worden, zoals bepaald in de regelgeving, de onderhavige Algemene Voorwaarden en de Operationele Handleidingen, en door de Klant toevertrouwd aan bpost voor Vervoer; Vervoer: alle verrichtingen en diensten met betrekking tot het Pakket (inclusief het – indien van toepassing - afhalen, sorteren, vervoeren en afleveren ervan op het bestemmingsadres). Pakjesautomaat: Automaat waarin de Klant Pakketten kan deponeren, die verder behandeld zullen worden door bpost, zoals hieronder uiteen gezet en de bestemmeling Pakketten kan ophalen. Drop-off box: Box waarin de Klant Pakketten kan deponeren, die verder behandeld zullen worden door bpost, zoals hieronder uiteen gezet. Pick-up box: Box waarin de bestemmeling Pakketten kan ophalen.